Vrijwilligerswerk

Sinds mijn studie maak ik deel uit van het Apostolisch Genootschap, een religieus-humanistische geloofsgemeenschap van mensen met een eigentijdse visie op schepping en de rol van de mens daarin.

Als lid heb ik van harte in tal van activiteiten geparticipeerd, plaatselijk, districtsgewijs en landelijk. Soms werd er op mij een beroep gedaan als socioloog in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, waarbij ook vele anderen - eveneens vaak vanwege hun beroep - betrokken waren. Dit vrijwilligerswerk heeft mede aan de ontwikkeling van het Apostolisch Genootschap bijgedragen, zoals zoveel andere inspanningen. Een verwijzing naar mijn dubbelrol, nl. als lid en als onderzoeker, treft u aan in het artikel 4-2 Het spanningsveld 'individu en gemeenschap', gepubliceerd door de VanOosbreestichting.nl.

Toen ik in oktober 2004 met pensioen ging en dus eindelijk echt de tijd kreeg voor een eigen vrijwillige inzet, heb ik de hoofdbestuurder van het Apostolisch Genootschap van dat moment onder meer een voorstel voor een literatuuronderzoek naar de term 'schepping' voorgelegd. Hij gaf me de opdracht het voorstel uit te voeren en hij voegde een begeleidingsgroep van enkele apostolische penvoerders er aan toe, waaronder hijzelf, zie verder de eindklasse 'schepping'.